Pedagógusok Szakszervezete Online (www.pedagogusok.hu)

A felmentésről

2010-11-02 14:09:56, szerkesztőségi archívum

Felmentés a 2008. január 1. napjától nyugdíjat választók esetében. Nagyon sok kérdés érkezik arra vonatkozólag: „igaz-e, hogy 2008. január elsejétől nem jár a nyugdíjasnak felmentési idő?”

I.    A nyugdíjról, a társadalombiztosítási nyugellátásról az 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny) rendelkezik. Ága­zatunkban jellemző volt az úgynevezett előrehozott öregségi nyug­díj, amelyet a munkaviszony illetve a közalkalmazotti jogviszony megtartása mellett lehetett igénybe venni. A 2009. január 1. előtt megállapításra kerülő nyugdíjra vonatkozó Tny. 9. §-a 2008. január 1-jétől megváltozott. A törvény értelmében:

„A 62. életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult

a) az a nő, aki az 57. életévét betöltötte,

b) az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve, hogy legalább 38 év szolgálati időt szerzett, és a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

A Tbj. nem más, mint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fede-zetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény rövidítése. Ennek az 5. §-a igen hosszú, a lényeg: csak akkor lehet a nyugdíjat igénybe venni, ha nincs munkaviszonya, vagy közalkalmazotti jogviszonya valaki­nek.

Ez okozza gondot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozó munkavállalóknak: vagy dolgoznak, vagy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése után veszik igénybe a nyugdíjat!

Mivel tehát 2008. január 1. napjától a nyugdíjjogosultságot elérő kollegának nincs lehetősége a nyugdíját kérni a közalkalma­zotti jogviszony megtartása mellett, a munkáltatónak pedig így nem lesz módja a közalkalmazotti jogviszony megtartása mellett nyugdíjat kérelmező kollegát felmentéssel elküldeni a Kjt. 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján, vagy abból az okból, hogy az illető nyugdíjasnak minősül.

Épp ezért gondolják azt sokan, hogy nem jár a nyugdíjba menőnek a felmentési idő. Ez nem igaz! Ha már valakit nyugdí­jasként foglalkoztatnak és felmentésére kerül a sor a Kjt. 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján, azaz a nyugdíjasnak minősülés okából, akkor jár a felmentési idő számára.

Összegezve: ha valaki 2008. 01. 01. napjától a nyugdíjba vonulást választja, akkor meg kell szűnnie előbb a közalkalma­zotti jogviszonyának, s csak azután jogosult a nyugdíjas státus­ra.

II.  A 2007. december 28. napján kihirdetett, 2008. január 1. napjától hatályos, egyes munkaügyi tárgyú törvények módosítá­sáról szóló 2007. évi CLXXIX. törvény 11. §-a és 21. §-a alapján azonban bizonyos esetben felmenthető a közalkalmazott. A Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja értelmében:

„(1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi.”

Ha valaki az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel rendelkezik, akkor az erről szóló igazolást a TB-től, illetve az APEH területi nyugdíjkirendeltségétől ajánlatos beszereznie a szolgálati idők beszámítása után. Ehhez kiegészítésként nyugdíjasnak is minősíthe-tő az, aki a Kjt. 37/B. § új (3) bekezdése értelmében:

„Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a törvényben nyug­díjasnak minősül az a közalkalmazott, aki az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik és felmentésére a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor”

Ebből az következik, hogy a végkielégítésre – mivel nyugdíjas­nak minősül! – nem jogosult. Ugyanakkor a Kjt. 78. § (4) bekezdé­se szerint jár neki a 40 éves jubileumi jutalom a jogviszony meg-szűnésekor, ha a kollegának legalább 35 év közalkalmazotti jogvi­szonya. Itt ugyanis mindhárom feltétel teljesül.

III. Hogyan szűnhet meg annak a nem nyugdíjas kollegának a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya, aki nem rendelke­zik az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel?

1)   A munkáltatói egyoldalú akaratnyilatkozata alapján felmentéssel szűnhet meg a jogviszony a Kjt. 30. § (1) bekezdés a)-c) pontja ér­telmében:

„(1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közal­kalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;

c)  a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően;”

Mivel felmentésről van szó, jár a Kjt. szerinti felmentési idő és a – 57 év felett: emelt szintű - végkielégítés (a jogosító időtartam figye­lembevételével), mivel még nem minősül nyugdíjasnak a kollega. Ez sok esetben nagy összegű pénz kifizetését vonzza.

2)   A közalkalmazott egyoldalú akaratnyilatkozata alapján lemondás­sal szűnhet meg a jogviszony a Kjt. 28. §-a alapján, amely értelmében:

(1) A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi­szonyt lemondással bármikor megszüntetheti.

(2) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közal­kalmazottat a munkavégzés alól.”

3)   Mindkét fél közös akarata alapján: közös megegyezéssel a felek megállapodás alapján. Erről a jogszabály – Kjt. 25. § (2) bekezdés a) pont - sem ír többet, hiszen egyértelmű: ha a felek megállapodnak a jogviszony megszüntetéséről, akkor a felek akarata lesz a „törvény”.

Gyakori kérdés: jár-e ebben az esetben a még nem nyugdíjas kollegának a jubileumi jutalom, ha el akar menni nyugdíjba? A jubileumi jutalom csak abban az esetben jár neki, ha a jogosító 25, 30 vagy 40 év közalkalmazotti jogviszony időtartamát pont eléri vagy meghaladja a jogviszony megszűnéséig.

Miért nem jár a nyugdíjválasztás miatt jogviszonyát megszün­tető, nem nyugdíjas kollegának 40 éves jubileumi jutalom a leg­alább 35 év közalkalmazotti jogviszony után? Azért, mert a 40 éves jubileumi jutalom csak akkor jár a Kjt. 78. § (4) bekezdése szerint, ha

a) a jogviszony megszűnik és van

b) a kollegának legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonya és

c) nyugdíjasnak minősül a jogviszony megszűnésekor! Mindhárom feltételnek egyszerre kell teljesülni!

Aki 2007. december 31-ig vált nyugdíjassá, dolgozhat-e nyugdí­jasként 2008. január 1. napja után tovább? Igen, dolgozhat, hiszen rá még a régi jogszabályok vonatkoznak, azaz a megváltozott törvény 2008. január 1. napjától csak azokra vonatkozik, akik már 2007. de­cember 31-ig az erre vonatkozó eljárást megindították, az erről szóló határozatot megkapták, vagy a közeljövőben meg fogják kapni.

A prémiumévekről

Egyes munkaügyi törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXIXX. törvény 37. §-a alapján a közszférában meghosszabbodik 2009. december 31. napjáig a prémiumévek-programról szóló 2004. évi CXXII. törvény alkalmazási lehetősége. Erről és az ezzel kapcsolatos változásokról a következő számban teszünk közzé cikket.

Dr. Dudás Lilian jogtanácsos