1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Tel.: 06-1 / 322-8452 (53, 54, 55)

Pedagógusok SzakszervezeteJogsegély szolgálat

Írja meg kérdését, a szakszervezet ügyvédje válaszol Önnek! Olvassa el a legújabb esettanulmányokat!

Pedagógusok Lapja

Pedagógusok Lapja - az online archívum.

Oktatásról - blog

Az oktatásról szabadon - A Pedagógusok Szakszervezetének szabad vitafóruma.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírleveleinkre, az Ön számára fontos témakörökben!

Hírlevél

Honlappal rendelkező területi szervezeteink.

Üdülés

Tudjon meg többet a PSz üdülőiről, üdülésicsekk-elfogadó helyekről, üdülési pályázatokról!

Pedagógusok Lapja

Hasznos és érdekes linkek gyűjteménye.

Oktatási hőmérő

Szavazzon a Szakszervezetet, és egyéb oktatási ügyeket érintő kérdésekben!

3982491 látogató
Keresés: Keresés indítása
Betűméret növelése Betűméret visszaállítása Betűméret csökkentése

Eötvös József emlékplakett kitüntetések(1132 olvasás)

2010.11.02., 14:09

Idén is átadta a Pedagógusok Szakszervezete az Eötvös József emlékplakettet. Nyugdíjas klub és alapszervezetek a díjazottak között.

A kitüntetést idén a tiszaújvárosi Kaffka Margit pedagógus Nyugdíjas Klub, a miskolci Vas­gyári Óvoda PSZ-alapszervezete, a székesfehérvári Tolnai Utcai Általános Iskola PSZ-alapszervezete, a marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola PSZ-alapszervezete és a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgaz­dasági, Informatikai Szakközépiskola kapta meg.

Az Eötvös József -emlékplakettet a Pedagógusok Szakszerve­zete 2000-ben alapította. A kitüntetéssel a települési önkor­mányzatokat, illetve a jól működő PSZ-szervezeteket, intéz­ményeket ismeri el.

A tiszaújvárosi Kaffka Margit Nyugdíjas Klub

A klub december 2-án vehette át a PSZ kitüntető emlékpla­kettjét. A tiszaújvárosi Kaffka Margit Nyugdíjas Klub több mint húsz éve az egyik legaktívabban működő kollektíva. Rendszere­sen tartanak foglalkozásokat, példamutatóan tartják össze a nyugdíjas kollégáikat. Szervezeti életükre jellemző a tervszerű­ség és a következetes taglétszámszervezés. Éves munkaterv alapján dolgoznak, amelyben - többek között - kulturális, sport- és ismeretterjesztő foglalkozások is szerepel­nek. Tevékenysé­gük jó példa a még aktív pedagógusok szá­mára is.

A miskolci Vasgyári Óvoda PSZ-alapszervezete

Az óvoda működésére a jól szervezettség, a kitűnő informá­cióáramlás a jellemző. A vezetés és a szakszervezet között pél­dás az együttműködés. Jó a munkahelyi légkör, mozgalmas a közösségi élet. A Vasgyári Óvoda Tagintézményeit 2004-ben integrálták, a négy tagintézményhez idén még egy ötödi­ket is kapcsoltak. A 2004-es integráció után a Szeder úti tag­óvoda mint 100 százalékosan szervezett intézmény példaként szolgált. Az intézményvezetés hozzáállásának következmé­nyeként az idén az óvodához kapcsolt intézményben is nőtt a szervezettség, már 74 százalékos. A kollektíva igazi közössé­get alkot, az integ­ráció után is összekovácsolta a dolgozókat a munka mellett a több közös rendezvény, a kirándulások, szín­házlátogatások. Törődnek a nyugdíjas kollégákkal is.

A székesfehérvári Tolna Utcai általános Iskola PSZ-alapszer­vezete

Az 1982-ben alapított intézményben huszonhét éve működik a Pedagógusok Szakszervezete. A szervezettség mindig magas volt, a mai, nehéz viszonyok között is eléri a 65 százalékot. A közösség bízik a szakszervezeti titkárban. Többek közt ebben is rejlik a szervezet megtartó ereje, és a tagszervezés sem jelent gondot. Az információáramlást nemcsak a hirdetőtábla, az újsá­gok, vagy épp az e-mailek segítik, hanem a nevelői értekezletek utáni beszélgetések, találkozók is. Az érdekképvi­selet jól műkö­dik az intézményben, annak vezetőjével - aki szintén tagja a szakszervezetnek - ideális a kapcsolat. Nem­csak az ország, de a város szakszervezeti életébe is aktívan bekapcsolódnak, annál is inkább, hisz a városi titkár az intéz­mény dolgozója.

A marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola PSZ-alapszerve­zete

Az iskola alapszervezetének taglétszáma 2003 óta a duplájára emelkedett. Ennek okát abban látják, hogy az országos vezető­ség kellően odafigyelve képviseli az érdekeiket, és ha kell, ke­mény tárgyalásokat folytat a kormánnyal. Munkahelyi szinten színes programokkal gazdagítják a mindennapokat. Tagjaik érdekét minden körülmények között igyekeznek szem előtt tartani és képviselni. Szükség esetén anyagi támogatást is bizto­sítanak. Az iskola vezetésével jó kapcsolatot alakítottak ki, együttműködésük zökkenőmentes. Az alapszervezet tagjai elé­gedettek az intézményi alapszervezet vezetőségének mun­kájá­val.

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazda­sági, Közgazda­sági, Informatikai Szakközépiskola

Az iskola 1913-ban kezdte meg a működését, mára az ország legjobb szakképző intézményei közé tartozik. Az intézmény­ben 95 éve indult el az oktatás, 45 éve vette fel a II. Rákóczi Ferenc nevet. Tizenöt éve világbanki program segítségével indult meg az a profilmódosítás, amellyel kialakult az iskola jelenlegi ar­culata. Közép- és felsőfokú képzés egyaránt folyik a falai kö­zött. A tantestület 1999 óta tagja a Pedagógusok Szakszervezet­ének. Az iskola létszáma az elmúlt évekhez viszonyítva nőtt, népszerűségét bizonyítja, hogy nagy a túlje­lentkezés. Az intéz­mény irányítása demokratikus, az iskolave­zetés a fontosabb döntések előtt kikéri a szakszervezet, illetve a Közalkalmazotti Tanács képviselőinek véleményét. A peda­gógiai programban foglaltakat a tevékenységben részt vevők maximálisan teljesítik. Az iskolában sok a fiatal, pályakezdő kolléga, az iskolai fel­adatok megoldásának ők is részesei. Az oktatás feltételei kiemelkedőek. Az érdekegyeztetés, a szak­szervezettel folytatott párbeszéd folyamatos.

 

Az oldal tetejére
Honlaptérkép   |   2008-2011 Minden jog fenntartva   |   Impresszum3982491 látogató